• Alfa Romeo
  • Fiat
  • Fiat Professional
  • Jeep
  • Alfa Romeo
  • Fiat
  • Fiat Professional
  • Jeep

Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) yra numatyta, kuriuos asmens duomenis renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai lankotės internetinėje svetainėje http://autobravastore.com/ (toliau – Svetainė) ir naudojatės joje teikiamomis paslaugomis.

1.2 Politika taikoma, kai UAB „Autobrava“ (juridinio asmens kodas: 125481247, registruotos buveinės adresas: Žalgirio g. 112A, LT-09300 Vilnius), veikianti kaip duomenų tvarkytojas, kuris Svetainės pagalba surinktus asmens duomenis perduoda duomenų valdytojams (toliau – Bendrovė arba Mes) gauna asmens duomenis dėl to, kad duomenų subjektas naudojasi Svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis. Politika skirta apsaugoti ir ginti duomenų subjekto duomenis nuo neteisėto naudojimo.

1.3 Šioje Politikoje naudojamos sąvokos rašomos iš didžiosios raidės ir turi nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip:

1.3.1 Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta ar yra žinoma, arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, transporto priemonės valstybinis numeris ir kt.);

1.3.2 Duomenų subjektas arba Jūs – fizinis asmuo, iš kurio Bendrovė, jam naudojantis Svetaine, gauna ir tvarko Asmens duomenis;

1.3.3 Duomenų valdytojas – UAB „Autobrava Motors“ (juridinio asmens kodas: 302792561, registruotos buveinės adresas: Žalgirio g. 112A, LT-09300 Vilnius) arba UAB „Autlit“ (juridinio asmens kodas: 302413794, registruotos buveinės adresas: Pramonės g. 24G-9, LT-78151 Šiauliai), priklausomai nuo to, kurią atstovybę pasirenkate svetainėje (pagal užklausoje pasirinktą miestą);

1.3.4 Slapukas – tai nedidelis failas, kurį Duomenų subjekto naudojamo įrenginio Naršyklė priima iš Svetainės ir išsaugo įrenginyje. Slapukai leidžia Svetainei prisiminti informaciją apie naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad būtų galima naudotis visu Svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai Svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni.

1.4 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (BDAR) (toliau – Reglamentas).

2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1 Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate Mums, kai  naudojatės Svetaine, registruojatės Svetainėje bandomajam važiavimui, siekiant įsigyti mūsų Svetainėje siūlomų produktų ar paslaugų, sutinkate su slapukų naudojimu ir (ar) sutinkate naudoti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

2.2 Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti Mums jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju negalėsite naudotis visomis Mūsų teikiamomis paslaugomis Svetainėje.

2.3 Jūsų naudojimosi Svetaine metu pateiktus duomenis renka ir toliau tvarko šios Politikos 1.3.3 punkte nurodyti Duomenų valdytojai (pagal Jūsų pasirinktą miestą).

2.4 Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetaine ir registruojatės, siekdami įsigyti Duomenų valdytojų siūlomų produktų ir (ar) paslaugų, t. y.:

2.4.1 Pagrindinė informacija – vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, miestas, klausimai ir komentarai (pasirinktinai);

2.4.2 Duomenys, kurie susiję su registracija Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų įsigijimui – užsakoma paslauga, automobilio modelis bei informacija apie sutikimą ar nesutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;

2.4.3 Kiti duomenys – duomenys, surinkti Jums naudojantis Svetaine, naudojant Slapukus.

2.5 Jūsų Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais ir pagrindais:

2.5.1 Svetainėje teikiamų Paslaugų teikimo ir administravimo tikslu duomenys bus tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. siekiant sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti, taip pat Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. Mums taikoma teisine prievole saugoti sutartis ir apskaitos dokumentus bei Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. Mūsų teisėtu interesu pareikšti ir (ar) apginti savo teisinius reikalavimus (kai taikoma);

2.5.2 Svetainėje pateiktų užklausų pateikimo ir nagrinėjimo tikslu duomenys bus saugomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu;

  1. 5.3 Klientų aptarnavimo ir informavimo kokybės gerinimo, įrašant telefoninius pokalbius tikslu telefoninių pokalbių įrašai (telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas, data ir laikas) saugomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate susisiekdami su mumis el. paštu ir (ar) tęsdami pokalbį telefonu;

2.5.4 Tiesioginės rinkodaros vykdymas, gavus Duomenų subjekto sutikimą (Reglamento 6 str. 1 d. a) p.

2.6 Visais aukščiau paminėtais atvejais Duomenų valdytojai tvarko Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.

2.7 Duomenų valdytojai užtikrina, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių Asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2.8 Jūsų registracijos Svetainėje metu pateiktus šios Politikos 2.4.1. ir 2.4.2 punktuose nurodytus duomenis (išskyrus Jūsų sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) Duomenų valdytojai saugos ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, kai Asmens duomenis Jūs pateikiate registruodamiesi bandomajam važiavimui, skaičiuojant nuo Jūsų duomenų pateikimo Svetainėje momento.

2.9 Šios Politikos 2.4.3 punkte nurodyti duomenys saugomi ne ilgiau nei šios Privatumo politikos 4.1. punkte minimoje Slapukų politikoje nurodytą terminą.

2.10 Asmens duomenys, tvarkomi Politikos 2.5.2 punkte nurodytu tikslu, saugomi užklausos nagrinėjimo metu ir 3 mėnesius po jos išnagrinėjimo. Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką skundas arba prašymas, pastaba, reikalavimas, atsiliepimas ar kitas paklausimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys bus reikalingi, kad būtų apsaugoti Įmonės ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju. Jeigu skundas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, asmens duomenys saugomi 10 metų.

2.11 Taip pat informuojame, kad telefoninių pokalbių su klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašai daromi, siekiant užtikrinti Jums teikiamų paslaugų kokybę ir Duomenų subjektų informavimą. Prieš pokalbio įrašymą Duomenų subjektas informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi 6 mėnesius ir gali būti perklausyti tik esant arba turint įtarimų dėl šios Politikos, Duomenų valdytojų ir Duomenų valdytojų klientų sudarytų produktų pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar Duomenų valdytojų vidinių taisyklių pažeidimų, Duomenų valdytojų teikiamų paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų ar konfliktų (incidentų) su klientais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais.

2.12 Jūsų Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei numatyta šioje Politikoje, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis tokių asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

2.13 Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Bendrovė ir Duomenų valdytojai, tiek nustatydami Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.

2.14 Pažymime, kad registracijos Svetainėje metu rezervuotu laiku Jums nuvykus į Duomenų valdytojų produktų ir (ar) paslaugų pardavimo vietą ir sudarius produktų ir (ar) paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi, vadovaujantis sudarytų sutarčių nuostatomis.

3. TIESIOGINĖS RINKODAROS (NAUJIENLAIŠKIO) SĄLYGOS

3.1 Jei sutikote užsiprenumeruoti naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresas ir telefono numeris gali būti naudojamas individualizuotai informacijai apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti el. paštu, paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir šiais tikslais susiekti su Jumis. Sukaupta informacija bus naudojama tik siunčiant naujienlaiškį.

3.2 Teikiant bendrus rinkodaros pasiūlymus, Jums gali būti siunčiama bendro pobūdžio informacija, kuria Duomenų valdytojai dalinsis su visais savo klientais.

3.3 Teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas atitinkamai Duomenų valdytojų klientų kategorijai pagal Jūsų domėjimosi (Duomenų valdytojų salonuose, el. paštu, telefonu, naršant Duomenų valdytojų tinklapiuose ar kitais būdais) konkrečiomis Duomenų valdytojų paslaugomis ir/ar prekėmis ir jų įsigijimo istorijos, dalyvavimo Duomenų valdytojų organizuojamose apklausose, konkursuose ir renginiuose duomenis bei kitus panašaus pobūdžio požymius. Šiais atvejais bendro turinio informacija bus siunčiama tik atitinkamai Duomenų valdytojų klientų kategorijai.

3.4 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis nenaudojame automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimą, dėl kurio Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį. Visgi, tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Jus galime priskirti atitinkamai klientų kategorijai, todėl turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui.

3.5 Duomenų valdytojai, vadovaudamiesi teisėtu interesu informuoti savo klientus apie galimybes įsigyti panašias prekes ir (ar) paslaugas, Su Jumis gali susisiekti ir be šioje Politikoje 3.1 punkte nurodyto sutikimo, jei siūlomos Duomenų valdytojų panašios prekės ar paslaugos arba klausiama nuomonės dėl prekių/paslaugų. Pastaruoju atveju Duomenų valdytojai Jums sudaro lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti dėl atitinkamo pobūdžio pranešimų gavimo.

3.6 Mūsų naujienlaiškis siunčiamas Duomenų valdytojų vardu, o Jūsų elektroninio pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.

3.7 Duomenų (elektroninio pašto adresas ir telefono numeris) tvarkymo šios Politikos 3.1. ir/arba 3.2. punktų pagrindu terminas 3 metai, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų sutikimas.

3.8 Galite atsisakyti šios Politikos 3.1. ir/arba 3.2. punktų pagrindu siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų elektroninio laiško apačioje paspaudę esančią nuorodą.

4. SLAPUKAI

4.1 Slapukų naudojimą ir duomenų rinkimą panaudojant slapukus reglamentuoja Slapukų politika.

4.2 Duomenų subjektas yra informuojamas ir išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą arba nesutikimą dėl Slapukų naudojimo Svetainėje bei turi galimybę juos išjungti.

5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1.1 prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

5.1.2 prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni Asmens duomenys;

5.1.3 prašyti, kad būtų ištrinti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi Asmens duomenys;

5.1.4 prašyti perkelti savo Asmens duomenis susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu;

5.1.5 nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys bei teisę atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas Duomenų subjekto sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p.);

5.1.6 pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).

5.2 Jūs kaip duomenų subjektas, savo teises galite įgyvendinti teikiant rašytinį prašymą asmeniškai ar per atstovą Duomenų valdytojams Svetainėje skelbiamais jų kontaktais.

5.3 Pateikiant prašymą, Jūs kaip duomenų subjektas, privalote patvirtinti savo tapatybę vienu iš žemiau nurodytų būdų:

5.3.1 jei teikiate prašymą Duomenų valdytojo darbuotojui, kartu turite pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5.3.2 jei teikiate prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turite pridėti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.3.3 jei teikiate prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinti turite elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1 Dėl visų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų apsauga, galite kreiptis į Duomenų valdytojus Svetainėje skelbiamais jų kontaktais.

6.2 Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

6.3 Duomenų valdytojai turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Duomenų subjektai apie pakeitimus bus informuoti Svetainėje paskelbus atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame periodiškai apsilankyti Mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją.