• Alfa Romeo
  • Abarth
  • Fiat
  • Fiat Professional
  • Jeep
  • Alfa Romeo
  • Abarth
  • Fiat
  • Fiat Professional
  • Jeep

Privātuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šī privātuma politika (turpmāk – Politika) paredz, kurus personas datus apkopojam, un kādos nolūkos tos apstrādājamam, kad apmeklējam interneta vietnē http://autobravastore.com/ (turpmāk – Vietne) un izmantojat tajā sniegtos pakalpojumus.

1.2. Politika tiek piemērota, kad UAB “Autobrava” (juridiskās personas kods: 125481247, juridiskā adrese: Žalgirio g. (Žalgirjo iela) 112A, LT-09300 Viļņa), kas darbojas kā datu apstrādātājs, kurš ar Vietnes palīdzību apkopotos personas datus nodod datu pārziņiem (turpmāk – Sabiedrība vai Mēs) saņem personas datus tāpēc, ka datu subjekts izmanto Vietni un tās sniegtos pakalpojumus. Politika ir paredzēta Datu subjekta datu aizsargāšanai un aizstāvēšanai pret nelikumīgu izmantošanu.

1.3. Šajā Politikā izmantotie jēdzieni rakstāmi ar lielajiem burtiem un tiem ir norādītās nozīmes, izņemot gadījumus, ja konteksts pieprasa citādi:

1.3.1. Personas dati – jebkāda informācija par fizisku personu, kuras identitāte ir noteikta vai zināma, vai kuras identitāti var tieši vai netieši noteikt, izmantojot attiecīgos datus (piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, transportlīdzekļa valsts numurzīme u. c.);

1.3.2. Datu subjekts vai Jūs – fiziskā persona, no kuras Sabiedrība, tai izmantojot Vietni, iegūst un apstrādā personas datus;

1.3.3 Datu pārzinis – SIA “Autobrava”, reģistrācijas numurs 40103325594, juridiskā  adrese Biķernieku iela 145, Rīga, LV-1021; SIA “Ardala”, reģistrācijas numurs 42103017747, juridiskā adrese Ganību iela 16/18, Liepāja, LV-3401;

1.3.4. Sīkdatne – neliels fails, kuru Datu subjekta izmantojamās ierīces Pārlūks pieņem no Vietnes un saglabā ierīcē. Sīkdatne ļauj Vietnei uzņemt informāciju par pārlūkošanas paradumiem, darbībām, meklēšanu un iestatījumiem, lai varētu izmantot pilnu Vietnes funkcionalitāti un nākamie apmeklējumi Vietnē būtu vienkāršāki un noderīgāki.

1.4. Apstrādājot Jūsu personas datus, ievērojam Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu, Latvijas Republikas Elektronisko sakaru likumu, citus likumus un tiesību aktus, kas regulē personas datu apstrādi un aizsardzību, ievērošanu un pareizu īstenošanu, tostarp 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

2. GALVENIE PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

2.1. Informācija, kuru apkopojam par Jums, ir atkarīga no tā, kādu informāciju par sevi sniedzat Mums, izmantojot Vietni, reģistrējoties Vietnē izmēģinājuma braucienam vai mūsu Vietnē piedāvāto produktu vai pakalpojumu iegādei, piekrītot sīkdatņu izmantošanai un/vai Jūsu datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkā.

2.2. Izmantojot vietni, Jums nav pienākums sniegt Mums nekādus Personas datus, taču var būt, ka šādā gadījumā nevarēsiet izmantot visus Mūsu sniedzamos pakalpojumus Vietnē.

2.3. Laikā, kad Jūs izmantojat vietni, sniegtos datus apkopo un turpmāk apstrādā šīs Politikas 1.3.3. punktā norādītie Datu pārziņi (saskaņā ar Jūsu izvēlēto pilsētu).

2.4. Mēs apkopojam Personas datus, kurus sniedzat Jūs, kad izmantojat vietni un reģistrējaties, lai iegādātos Datu pārziņa piedāvātos produktus un/vai pakalpojumus, t. i.:

2.4.1. Pamatinformācija – vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pilsēta, jautājumi un komentāri (pēc izvēles);

2.4.2. Dati, kuri ir saistīti ar reģistrāciju Vietnē piedāvāto pakalpojumu un/vai produktu iegādei – tiek pasūtīts pakalpojums, automobiļa modelis un informācija par piekrišanu vai nepiekrišanu par Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos;

2.4.3. Citi dati – dati, kas tiek apkopoti, kad Jūs izmantojat Vietni, izmantojot Sīkdatnes.

2.5. Jūsu personas dati tiek apstrādāti šādos nolūkos un saskaņā ar šādiem pamatojumiem:

2.5.1. Vietnē sniedzamo pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas nolūkā dati tiks apstrādāti saskaņā ar Regulas 6. p. 1. d. b) p., t. i., lai noslēgtu ar Jums līgumu un to pildītu, kā arī saskaņā ar Regulas 6. p. 1. d. c) p., t. i., mums tiek piemērota juridiskā saistība glabāt līgumus un grāmatvedības dokumentus, un saskaņā ar Regulas 6. p. 1. d. f) p., t. i., mūsu likumīgo interešu izteikšanai un/vai savu tiesisko prasību aizsardzībai (ja tiek piemērots);

2.5.2. Vietnē sniegto pieprasījumu iesniegšanas un skatīšanas nolūkā dati tiks apstrādāti saskaņā ar Regulas 6. p. 1. d. a) p., t. i., ar Jūsu piekrišanu.

2.5.3. Klientu apkalpošanas un informēšanas kvalitātes uzlabošanas nolūkā, ierakstot telefonsarunas, telefonsarunu ieraksti (tālruņa numurs, no kura tiek zvanīts, telefonsarunas ieraksts, datums un laiks) tiek uzglabāti saskaņā ar Regulas 6. p. 1. d. a) p., t. i., ar Jūsu piekrišanu, kuru izsakāt, sazinoties ar mums pa e-pastu un/vai turpinot sarunu pa tālruni.

2.5.4. Tiešā mārketinga īstenošanas nolūkā, saņemot Datu subjekta piekrišanu (Regulas 6. p. 1. d. a) p.

2.6. Visos iepriekš norādītajos gadījumos Datu pārziņi apstrādā Jūsu Personas datus tikai tādā apjomā, ciktāl tas nepieciešams noteiktu skaidri definēto un likumīgo mērķu sasniegšanai, ņemot vērā Datu subjekta privātuma aizsardzību.

2.7. Datu pārziņi nodrošina, ka Personas dati tiks apstrādāti precīzi, godīgi un likumīgi, lai tie tiktu apstrādāti tikai tādiem mērķiem, kas atbilst mērķiem, kuri ir noteikti pirms Personas datu apkopošanas, lai Personas dati tiktu apstrādāti tikai stingri saskaņā ar tiesību aktos noteiktām skaidrām un caurspīdīgām personas datu apstrādes prasībām.

2.8. Jūsu reģistrēšanās Vietnē laikā Datu pārziņi uzglabās šīs Politikas 2.4.1. un 2.4.2. punktā norādītos datus (izņemot Jūsu piekrišanu par Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos) ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, kad Personas datus iesniedzat, reģistrējoties izmēģinājuma braucienam, rēķinot no Jūsu datu iesniegšanas Vietnē brīža.

2.9. Šīs Politikas 2.4.3. punktā norādītie dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā šīs Privātuma politikas 4.1. punktā minētajā Sīkdatņu politikā norādītajā termiņā.

2.10. Personas dati, kas tiek apstrādāti Politikas 2.5.2. punktā norādītajos nolūkos, tiek uzglabāti pieprasījuma skatīšanas brīdī un 3 mēnešus pēc tā izskatīšanas. Personas dati var tikt uzglabāti ilgāk, ja tajā laikā sūdzība vai lūgums, piezīme, prasība, atbilde vai citi pieprasījumi netiks izskatīti, vai arī joprojām notiks to skatīšana, kā arī, ja personas dati būs nepieciešami, lai tiktu aizsargātas Uzņēmuma vai trešo pušu likumīgās intereses, piemēram, likumīgā noilguma termiņa vai tiesas strīda gadījumā. Ja sūdzība tika atrisināta, parakstot mierizlīgumu, personas dati tiks uzglabāti 10 gadus.

2.11.Tāpat informējam, ka telefonsarunu ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem ieraksti tiek veikti, lai nodrošinātu Jums nepieciešamo pakalpojumu kvalitāti un Datu subjektu informēšanu. Pirms sarunas ierakstīšanas Datu subjekts tiek informēts par sarunas ierakstīšanu un mērķi. Telefonsarunu ieraksti tiek uzglabāti 6 mēnešus un tos var noklausīties tikai, ja ir aizdomas par šīs Politikas, Datu pārziņu un Datu pārziņu klientu noslēgto produktu pārdošanas un/vai pakalpojumu sniegšanas līgumu noteikumu vai Datu pārziņu iekšējo noteikumu pārkāpumu, Datu pārziņu sniedzamo pakalpojumu kvalitātes, nelaimes gadījumu vai konfliktu (incidentu) ar klientiem vai darbiniekiem gadījumos, materiālo vērtību zaudēšanas, sabojāšanas vai iznīcināšanas gadījumos.

2.12. Jūsu Personas dati tiek uzglabāti ne ilgāk, kā paredzēts šajā Politikā, ja tiesību aktos nav noteikts ilgāks šādu personas datu uzglabāšanas termiņš.

2.13. Jūsu Personas dati tiek apstrādāti atbildīgi un droši. Sabiedrība un Datu pārziņi, gan nosakot Personas datu apstrādes pasākumus, gan pašas datu apstrādes laikā iedzīvina atbilstošus tiesības aktos noteiktos datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas ir paredzēti apstrādājamo personas datu aizsardzībai pret nejaušu un nelikumīgu iznīcināšanu, sabojāšanu, izmaiņām, zaudēšanu, atklāšanu, kā arī pret jebkādu nelikumīgu apstrādi. Attiecīgie pasākumi tiek noteikti, ņemot vērā riskus, kas rodas saistībā ar Personas datu apstrādi.

2.14. Atzīmējam, ka reģistrācijas Vietnē laikā rezervētajā laikā dodoties uz Datu pārziņu produktu un /vai pakalpojumu pārdošanas vietu un noslēdzot produktu un/vai pakalpojumu pirkšanas-pārdošanas līgumus, Jūsu Personas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā noslēgto līgumu nosacījumus.

3. TIEŠĀ MĀRKETINGA (JAUNUMU VĒSTULES) NOSACĪJUMI

3.1. Ja piekrītat abonēt jaunumu vēstuli, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs var tikt izmantots individualizētas informācijas par precēm, pakalpojumiem, atlaidēm, piedāvājumiem, konkursiem, pasākumiem, jaunumiem, aptaujām un citiem jaunumiem sūtīšanai pa e-pastu, pa pastu, pa tālruni, ar SMS un šajos nolūkos sazināties ar Jums. Apkopotā informācija tiks izmantota tikai sūtot jaunumu vēstuli.

3.2. Sniedzot vispārīgos mārketinga piedāvājumus, Jums var tikt sūtīta vispārīga rakstura informācija, ar kuru Datu pārziņi dalās ar visiem saviem klientiem.

3.3. Sniedzot individualizētus mārketinga piedāvājumus, Jūs varat tikt piesaistīts noteiktai Datu pārziņu klientu kategorijai atbilstoši Jūsu interesēm (Datu pārziņu salonos, pa e-pastu, pa tālruni, pārlūkojot Datu pārziņu vietnes, un citos veidos) par konkrētiem Datu pārziņu pakalpojumiem un/vai precēm un saskaņā ar to iegādes vēstures, dalības Datu pārziņu organizētajās aptaujās, konkursos un pasākumos datiem un citām līdzīga rakstura pazīmēm. Šādos gadījumos vispārīga satura informācija tiks sūtīta tikai attiecīgai Datu pārziņu klientu kategorijai.

3.4. Apstrādājot Jūsu personas datus, neizmantojam automatizētus lēmumu pieņemšanas procesus, tostarp profilēšanu, kuras dēļ Jums var rasties tiesiskas sekas vai kam var būt tikpat liela ietekme. Tomēr, apstrādājot Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, varam piesaistīt Jūs noteiktai klientu kategorijai, tāpēc Jums ir tiesības pieprasīt cilvēka iejaukšanos, lai varētu izteikt savu viedokli vai iebilst šādai piesaistīšanai.

3.5. Datu pārziņi, ņemot vērā likumīgās intereses saistībā ar savu klientu informēšanu par iespēju iegādāties līdzīgas preces un/vai pakalpojumus, ar Jums var sazināties arī bez šajā Politikas 3.1. punktā norādītās piekrišanas, ja tiek piedāvātas Datu pārziņa līdzīgas preces vai pakalpojumi vai tiek jautāts viedoklis par precēm/pakalpojumiem. Pēdējā gadījumā Datu pārziņi Jums nodrošina viegli iedzīvināmu iespēju nepiekrist attiecīga rakstura paziņojumu saņemšanai.

3.6. Mūsu jaunumu vēstule tiek sūtīta Datu pārziņu vārdā, un Jūsu e-pasta adresi varam nodot trešajām personām, kuras sniedz specializētus pakalpojumus tikai tam, lai nosūtītu Jums paredzēto jaunumu vēstuli.

3.7. Datu (e-pasta adreses un tālruņa numura) apstrādes, pamatojoties uz šīs Politikas 3.1. un/vai 3.2. punktu, termiņš ir 3 gadi, bet ne ilgāk kā ir spēkā Jūsu piekrišana.

3.8. Varat atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem, kas tiek sūtīti, pamatojoties uz šīs Politikas 3.1. un/vai 3.2. punktu, nospiežot uz e-pasta apakšā  esošās saites.

4. SĪKDATNES

4.1. Sīkdatņu izmantošanu un datu apkopošanu, izmantojot sīkdatnes, regulē Sīkdatņu politika.

4.2. Datu subjekts tiek informēts un izsaka savu iepriekšēju brīvprātīgu piekrišanu vai nepiekrišanu par Sīkdatņu izmantošanu Vietnē, un tam ir iespēja tās izslēgt.

5. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

5.1.1. lūgt iepazīties ar saviem Personas datiem un saņemt to kopiju;

5.1.2. lūgt izlabot vai ierobežot neprecīzos vai nepilnīgos Personas datus;

5.1.3. lūgt dzēst liekos un nelikumīgi apstrādājamos Personas datus;

5.1.4. lūgt pārnest savus Personas datus sistematizētā, datorizēti nolasāmā formātā;

5.1.5. nepiekrist Jūsu Personas datu apstrādei, kā arī ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, ja datu apstrādes pamatā ir Datu subjekta piekrišana (saskaņā ar Regulas 6. p. 1 d. a) p.);

5.1.6. iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcija: https://www.dvi.gov.lv/lv/

5.2. Jūs kā datu subjekts savas tiesības varat iedzīvināt, iesniedzot rakstisku lūgumu personīgi vai ar pārstāvja starpniecību Datu pārziņiem, izmantojot Vietnē publicētos to kontaktus.

5.3. Iesniedzot lūgumu, Jums kā datu subjektam ir pienākums apstiprināt savu identitāti vienā no tālāk tekstā norādītajiem veidiem:

5.3.1. ja iesniedzat lūgumu Datu pārziņa darbiniekam, vienlaikus ir jāuzrāda derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments;

5.3.2. ja sniedzat lūgumu pa pastu vai ar kurjeru, vienlaikus ir jāpievieno derīga identitāti apliecinošā dokumenta kopija, kas ir apliecināta tiesību aktu noteiktajā kārtībā;

5.3.3. ja iesniedzat lūgumu elektroniski, tas ir jāapstiprina ar elektroniskiem līdzekļiem, kas ļauj pienācīgi identificēt personu (piemēram, ar mobilo parakstu, kvalificētu elektronisko parakstu u. tml.).

6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

6.1. Par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Jūsu personas datu aizsardzību, varat sazināties ar Datu pārziņiem, izmantojot Vietnē publicētos to kontaktus.

6.2. Šī Politika tiek pārskatīta un atjaunota ne retāk kā reizi gadā vai arī gadījumos, kad tiek grozīti tiesību akti, kuri regulē personas datu apstrādi.

6.3. Datu pārzinim ir tiesības daļēji vai pilnībā grozīt šajā Politikā aprakstītos noteikumus. Datu subjekti par grozījumiem tiks informēti, Vietnē publicējot grozīto Politikas redakciju. Šī iemesla dēļ rekomendējam periodiski apmeklēt mūsu Vietni, kurā vienmēr ir pieejama jaunākā Politikas versija.